Razem (brutto): 0,00 zł

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH

wersja obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.

 § 1.  ZAKRES ZASTOSOWANIA:

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Partnerów Handlowych (dalej jako: „OWS”) są podstawą wszelkich transakcji sprzedaży i/lub dostawy realizowanych przez VICTUS-EMAK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 37, 61-619 Poznań) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, BDO 000003829, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „Dostawca”) z aktualnej oferty handlowej Dostawcy na terytorium Polski na rzecz przedsiębiorców („Odbiorcy”) (1) z którymi Dostawcę wiąże dowolna umowa o charakterze handlowym („Umowa Handlowa”), (2) albo z którymi Dostawca nie zawarł Umowy Handlowej, ale Dostawca i Odbiorca pozostają w stosunkach handlowych, chociażby jednorazowych. Dostawca i Odbiorca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zamówień i transakcji sprzedaży zawieranych z Dostawcą - włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi i określają wzajemne relacje pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. OWS obowiązują dla wszystkich przyszłych dostaw, zamówień i transakcji sprzedaży bez konieczności powoływania się przez Strony na OWS w sposób wyraźny ani nawet dorozumiany.
 4. W przypadku kolizji poszczególnych postanowień OWS z postanowieniami Umowy Handlowej zawartej z danym Odbiorcą – wiążące będzie postanowienie Umowy Handlowej.
 5. Niniejsze OWS wyłączają zastosowanie wszelkich ewentualnych wzorców umownych i ogólnych warunków zakupu stosowanych przez Odbiorcę, mając przed nimi pierwszeństwo, również wtedy, gdy w sposób wyraźny Dostawca nie sprzeciwił się ich zastosowaniu. Wszelkie dodatkowe wzorce umowne stosowane przez Odbiorcę zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez Strony. Strony nie będą ich brały pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek transakcji zawieranej przez Strony.
 6. Sprzedaż w oparciu o niniejsze OWS stanowi współpracę handlową podmiotów gospodarczych (stosunek dwustronnie profesjonalny) - z wyłączeniem przepisów dotyczących konsumentów i uprawnień przyznanych konsumentom. Ze względu na specjalistyczny, profesjonalny i indywidualnie uzgadniany przedmiot współpracy, Strony przyjmują domniemanie, że Odbiorca nie jest klientem zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niego charakteru zawodowego (dalej jako: „Klient SB”). W celu obalenia domniemania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Odbiorca obowiązany jest do wykazania Dostawcy przed złożeniem zamówienia posiadania statusu Klienta SB oraz do uzasadnienia i udokumentowania tej okoliczności przed złożeniem zamówienia. Odbiorca, jako podmiot profesjonalny, ponosi ryzyko i przyjmuje na siebie skutki nieobalenia domniemania dotyczącego jego statusu jako Klienta SB. Dostawca nie jest obowiązany do samodzielnej weryfikacji statusu Odbiorcy, w szczególności sprawdzania przedmiotu prowadzonej przez Odbiorcę działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. OWS są dostępne na stronie internetowej www.victus.pl/OWSPH. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia uważa się za akceptację OWS dla wszystkich zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 8. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w ust. 1-7 Strony postanawiają, że z zastrzeżeniem §7 OWS nie znajdują zastosowania do zamówień realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy prowadzonego pod adresami www.sklep-victus.pl oraz www.victus.pl, które podlegają postanowieniom Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  https://www.victus.pl/regulamin.

 

§ 2.  ZAMÓWIENIA:

 1. Warunkiem wstępnym dokonania zakupu towaru u Dostawcy jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę.  Zamówienie może być złożone pisemnie, faksem, e-mail-em, a także system B2B. W przypadku zamówień składanych faksem lub e-mail-em Dostawca nie jest odpowiedzialny za błędy, które mogą powstać w skutek pomyłek w interpretacji treści przekazu.
 2. Zamówienie towarów nie wyszczególnionych w ofercie handlowej Dostawcy, możliwe jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 3. Jeżeli Dostawca udzielił Odbiorcy kredytu kupieckiego – wówczas realizacja zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również nieprzeterminowanych) do kwoty nie przekraczającej kwoty przyznanego limitu kredytu kupieckiego.
 4. Dostawca może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Odbiorca nie wykonał w terminie dowolnego zobowiązania względem Dostawcy.
 5. Dostawcy  przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn i bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Odbiorcy.
 6. Zamówienia wymagają każdorazowo potwierdzenia ich przyjęcia przez Dostawcę w dowolnej formie, w tym elektronicznej. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia może być także jego niezwłoczne wykonanie albo wykonanie w zwyczajowym terminie. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, o którym mowa w art. 682 kodeksu cywilnego. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę różni się od treści zamówienia złożonego przez Odbiorcę zawarcie umowy następuje na zaproponowanych przez Dostawcę warunkach, jeżeli Odbiorca najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tego potwierdzenia nie złoży wyraźnego sprzeciwu.
 7. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Dostawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo działania Odbiorcy lub osób trzecich, dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 8. Dostawca dołoży starań, aby zapewnić dostępność towaru znajdującego się w ofercie handlowej.
 9. O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, uważać się będzie, że zobowiązanie Dostawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Odbiorcy towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przeniesieniem na Odbiorcę własności tego towaru z zastrzeżeniem §5.

 

§ 3.  DOSTAWA TOWARU:

 1. Dostawca wysyła towar na adres/y wskazany/e przez Odbiorcę przy składaniu zamówienia lub na adres zadeklarowany w Umowie Handlowej albo załączniku do niej. Złożenie zamówienia bez podania innego adresu poczytuje się jako żądanie doręczenia towaru pod poprzednio znany adres Odbiorcy. Składając zamówienie Odbiorca powinien każdorazowo potwierdzić aktualność adresu albo podać aktualny adres do wysyłki.
 2. Dostawca wysyła towar za pośrednictwem wybranych przez siebie firm spedycyjnych/kurierskich.
 3. Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i nie są wiążące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości Dostawca będzie starał się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy. Odbiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Dostawcy. Dostawca nie będzie odpowiadał za opóźnienie w dostawie, a w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych lub niezawinionych przez Dostawcę zdarzeń które uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. epidemia, problemy z zaopatrzeniem w produkty, zakłócenia pracy zakładu produkcyjnego spowodowane w szczególności przez ogień, wodę, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, lockdown i to również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców lub ich poddostawców.
 4. Termin dostawy biegnie nie wcześniej niż od dnia przekazania przez Odbiorcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji zamówienia i dostawy oraz wykonania przez Odbiorcę wszystkich zobowiązań względem Dostawcy, w tym uregulowania przez Odbiorcę wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy, a w przypadku płatności z góry – po dokonaniu pełnej zapłaty za zamówienie. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez Dostawcę.
 5. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru zamówionego towaru. Towary zamówione nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych wypadkach zwrot może zostać przyjęty. W takim przypadku Dostawca może obciążyć Odbiorcę opłatą manipulacyjną w wysokości 5% wartości towaru netto.
 6. W przypadku opóźnienia w odbiorze lub odmowy odbioru zamówionych towarów lub nieobecności przedstawiciela Odbiorcy w miejscu dostawy, Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę karą umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,5% ceny netto nieodebranego zamówienia, nie więcej jednak niż łącznie 25% ceny netto nieodebranego zamówienia. Przepis stosuje się zarówno do odbioru transportem własnym Odbiorcy jak i przesyłek kurierskich i innych, również w zakresie zamówień przedsezonowych.
 7. Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną fakturą lub/i zamówieniem w momencie odbioru towarów. W przypadku zastrzeżeń Odbiorcy, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Dostawcę i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach. Powyższe stanowi warunek dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z zamówieniem przez Odbiorcę. Dostawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie, zgłoszonych po odbiorze towarów od firmy spedycyjnej lub bezpośrednio z magazynu Dostawcy.
 8. W przypadku, gdy Odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia - domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym/zamówieniu/fakturze VAT.
 9. Odbiór towaru z magazynu Dostawcy wymaga ważnego, imiennego upoważnienia dla osoby odbierającej towar, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Odbiorcy.  Odbiorca ponosi odpowiedzialność za osobę, która legitymuje się wystawionym przez niego upoważnieniem do czasu odwołania skierowanego do Dostawcy. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Odbiorcę z magazynu Dostawcy, Odbiorca traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
 10. Z chwilą wydania towaru Odbiorcy, przechodzą na niego wszelkie ciężary związane z własnością rzeczy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.

 

§ 4.  CENY I ROZLICZENIA:

 1. Ceny sprzedawanych towarów ustalane są według aktualnego cennika (cenników dla poszczególnych marek) Dostawcy obowiązującego w chwili przyjęcia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów przyznanych Odbiorcy w Umowie Handlowej albo ewentualnych załącznikach do niej.
 2. Ceny towarów są cenami netto, bądź brutto w zależności od poszczególnych marek i wyrażone są w złotych (PLN). Wszystkie ceny są cenami loco magazyn Dostawcy (EXW) (tj. odbiór towaru odbywa się w magazynie Dostawcy na koszt Odbiorcy). Do cen w przypadku ceny netto jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru w przypadku gdy wartość netto zamówienia jest niższa niż kwota (próg) wskazana w Załączniku do Umowy Handlowej.
 3. Odbiorca na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wyraża zgodę i upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu i w formie elektronicznej oraz przesyłania ich wraz z towarem i/lub pocztą elektroniczną na podany przez Odbiorcę adres e-mail ze skutkiem zaakceptowanego rachunku  (faktury) o którym mowa w art. 485 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Faktury przesyłane będą przez Dostawcę z adresu e-mail efaktury@victus.pl, na adres e-mail Odbiorcy w formacie pliku PDF oraz będą zawierać dane niezbędne do jej identyfikacji.
 5. Jeżeli nie uzgodniono inaczej (odroczony termin płatności) i nie przyznano limitu kredytowego w którym mieści się dane zamówienie, wówczas płatność następuje z góry tj. przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru. W przypadku płatności przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek Dostawcy tj. odnotowaniu uznania przelewu przychodzącego na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.
 6. W przypadku przyznania Odbiorcy limitu kredytu kupieckiego płatności mogą być realizowane w terminie ustalonym pomiędzy Stronami.
 7. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Dostawcy przelewem przychodzącym.
 8. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Odbiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Dostawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 9. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz pozostałych należności o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę dalej idących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyrządzonej Dostawcy szkody. Postanowienia powyższe nie naruszają innych przysługujących Dostawcy praw.
 10. Zapłata przez Odbiorcę za zamówienie w formie potrącenia (zarówno w całości jak i w części) jest niedopuszczalna i nieskuteczna.
 11. W przypadku istotnego pogorszenia się (i) sytuacji majątkowej Odbiorcy, albo (ii) nawyków płatniczych po zawarciu Umowy (zaistnienie tej okoliczności Dostawca stwierdza samodzielnie i we własnym zakresie), Dostawcy przysługuje prawo do: (i) powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaspokojenia przez Odbiorcę wymagalnej wierzytelności i/lub (ii) żądania od Odbiorcy odpowiedniego zabezpieczenia, i/lub (iii) żądania realizacji dalszych zamówień w oparciu o 100% przedpłatę, i/lub  (iv) wyłączenia zastosowania wobec Odbiorcy kredytu kupieckiego.

 

§ 5.  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU:

 1. Przy sprzedaży z odroczonym terminem, w tym z uwzględnieniem kredytu kupieckiego, towar sprzedany przez Dostawcę pozostaje jego własnością do chwili wywiązania się przez  Odbiorcę ze wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy z tytułu umowy sprzedaży lub dostawy, a w szczególności do czasu zapłaty całej ceny oraz wszystkich ewentualnych roszczeń i kosztów ubocznych.
 2. Niedopuszczalne  jest  ustanawianie  przez  Odbiorcę  na  towarze,  do  momentu  całkowitej  za  niego zapłaty, jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym m.in. zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak również dokonanie zabezpieczenia zobowiązań Odbiorcy w jakiejkolwiek innej formie.
 3. Jeżeli Odbiorca nie wykona w terminie zobowiązań względem Dostawcy, w szczególności nie zapłaci całej ceny oraz wszystkich ewentualnych roszczeń i kosztów ubocznych, Dostawca ma prawo odebrać towary na koszt Odbiorcy.  Odbiorca jest wówczas zobowiązany niezwłocznie wydać towary Dostawcy. Odbiór towarów nie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.
 4. Odbiorca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapobieżenie czynnościom egzekucyjnym podejmowanym przez osoby trzecie w stosunku do towarów będących własnością Dostawcy. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wszelkich czynnościach egzekucyjnych podejmowanych przez osoby trzecie w stosunku do Odbiorcy.

 

§ 6.  RĘKOJMIA I GWARANCJA:

 1. Odbiorcy przysługują uprawnienia i terminy z tytułu gwarancji, jeśli gwarancja została udzielona. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna załączona do dostarczanego towaru.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi w relacji Dostawca – Odbiorca, w tym również w odniesieniu do Klientów SB, poza przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne – w takim przypadku zakres rękojmi ogranicza się do uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej.    
 3. W przypadku gdy Odbiorca prowadzi jednocześnie na zlecenie Dostawcy punkt serwisowy gwarancyjny/pogwarancyjny – wówczas zasady te uzupełniają dodatkowe postanowienia umowy zawarte pomiędzy Stronami.
 4. Klient SB, w przypadku skutecznego obalenia domniemania, o którym mowa w § 1 ust. 6, może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość stosownie do przepisów zawartych w rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które stosuje się w tym zakresie odpowiednio, stanowią załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego i są dostępne pod adresem https://www.victus.pl/regulamin.

 

§ 7.  PUNKT ODBIORU:

 1. Dostawca prowadzi sklep internetowy www.sklep-victus.pl oraz www.victus.pl w którym Zamawiający (tj. indywidualni konsumenci i przedsiębiorcy) mogą za pośrednictwem Dostawcy zawierać z Odbiorcą, albo bezpośrednio z Dostawcą, umowy sprzedaży produktów z oferty handlowej Dostawcy.
 2. Zasady funkcjonowania sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin Sklepu Internetowego, z którym Odbiorca się zapoznał i który akceptuje, a który pozostaje dostępny na stronie internetowej sklepu.
 3. Dostawca powiadomi Odbiorcę o każdym przypadku gdy Zamawiający zakupi urządzenie z silnikiem elektrycznym/spalinowym w sklepie internetowym i dokona wyboru opcji dostawy „Odbiór Własny” ze wskazaniem sklepu/punktu prowadzonego przez Odbiorcę. Wówczas Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę za towar w cenie z rabatem dealerskim (wynikającym z umowy handlowej/załącznika do niej) i dostarczy Odbiorcy towar zamówiony przez Zamawiającego. Odbiorca samodzielnie wystawi fakturę Zamawiającemu w cenach sklepu internetowego. Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio Odbiorcy.
 4. Zamawiający przy składaniu zamówienia na urządzenia z silnikiem elektrycznym/spalinowym zobowiązany jest do wskazania tzw. punktu serwisowego. Odbiorca z tego tytułu uzyska prowizję w wysokości liczonej jako procent od ceny netto towaru zakupionego w sklepie internetowym, która to wysokość jest wskazana w Załączniku do Umowy Handlowej tytułem zapewnienia tzw. gotowości obsługi serwisowej. Dostawca poinformuje Odbiorcę o wysokości należnej prowizji, która to zostanie wypłacona.
 5. Odbiorca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi serwisowej towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego na warunkach opisanych powyżej w ust. 3 i 4, na tych samych zasadach, co do towaru zakupionego u niego bezpośrednio.

 

§ 8.  DANE OSOBOWE:

 1. Realizacja transakcji dostaw i sprzedaży wymaga przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych Odbiorcy podawanych m.in. przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym, Dostawca przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy i związanych z tym praw Odbiorcy.
 2. Podstawą prawną sporządzenia niniejszej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
 3. Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy jest Dostawca tj. VICTUS-EMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 37, 61-619 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, e-mail: biuro@victus.pl;
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dostawcy: tel: +48 61 828 68 00, e-mail: iod@victus.pl;
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/dostawy/serwisowej;
 6. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane w następujących celach:

a)     w celu wykonania umowy sprzedaży/dostawy/serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)     w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy w związku z realizacją umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Dostawcy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, prawne i inne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Dostawca wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Odbiorcy przetwarzanych przez nich w imieniu Dostawcy;
 2. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dostawca może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Dostawcę przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas;
 3. Odbiorca ma prawo:

a)     dostępu do treści swoich danych,

b)     ich sprostowania,

c)     ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,

d)     ograniczenia ich przetwarzania,

e)     przenoszenia danych,

f)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Dostawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłanie Dostawcy na adres e-mail: iod@victus.pl.

 

§ 9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

 1. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Dostawcy o:

1)     wszystkich znanych Odbiorcy faktach mogących świadczyć o utracie zdolności płatniczej, a także o rozpoczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego, reorganizacji oraz o innych faktach mogących spowodować zagrożenie dla wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

2)     utracie statusu czynnego podatnika VAT  albo prowadzeniu postępowania w tym zakresie;

3)     śmierci poręczyciela wekslowego (w przypadku udzielenia poręczenia wekslowego na wekslu wystawionym na zabezpieczenie Umowy Handlowej gdy ta została zawarta);

4)     prowadzeniu wobec niego postępowania kontrolnego albo podatkowego w sprawie dotyczącej udziału w tzw. karuzeli podatkowej

 1. Odbiorca zobowiązuje się do:

1)     monitorowania własnego statusu czynnego podatnika VAT;

2)     niezwłocznego przedstawienia na wezwanie Dostawcy wskazanych przez Dostawcę informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne do dokonania oceny bieżącej sytuacji ekonomiczno–finansowej Odbiorcy (w tym np. aktualnego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat);

3)     niezwłocznego przedstawienia na wezwanie Dostawcy zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami publiczno-prawnymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego/jednostki ZUS -  niezbędnych do dokonania oceny jego sytuacji prawnej i finansowej;

4)     ustanowienia i utrzymywania zabezpieczeń wykonania Umowy Handlowej (o ile została zawarta) oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

 1. Dostawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odbiorca potwierdza, że oświadczenie zawarte w zdaniu poprzednim wyczerpuje w odniesieniu do Dostawcy obowiązek wynikający z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w związku z czym Dostawca nie jest obowiązany do składania odrębnych oświadczeń dotyczących jego statusu.
 2. Odbiorca posiadający status dużego przedsiębiorcy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dostawcę niezwłocznie, a najpóźniej w momencie zawarcia umowy. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o utracie statusu dużego przedsiębiorcy. W razie wątpliwości Dostawcy co do przyjętej przez Odbiorcę kwalifikacji jego statusu, Odbiorca jest zobowiązany do udzielenia Dostawcy szczegółowych wyjaśnień w tym przedmiocie.

 

§ 10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Dostawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone Odbiorcy umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, będące normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: utracone korzyści, straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, kary umowne egzekwowane przez kontrahentów, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu, lub straty produkcyjne. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towarów.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy określone w ust. 1 obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli szkoda wynika w całości, w części, albo ma chociaż pośrednie źródło lub związek z wystąpieniem siły wyższej. Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Dostawcy, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, epidemia, lockdown, spory pracownicze, działania wojenne, brak surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności Dostawcy, magazynów albo podwykonawców Dostawcy.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, cennikach, broszurach i innych materiałach, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a ich ilustracjami w katalogach, broszurach i innych materiałach (także drukowanych).

 

§ 11.  TAJEMNICA HANDLOWA:

 1. Dane o cenach, rabatach, terminach płatności oraz o dostępności towarów oferowanych przez Dostawcę,  jak również wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Dostawca przekazuje Odbiorcy są ściśle osobiste, poufne i stanowią tajemnice handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te obejmują także informacje dotyczące produktów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, wynalazków, danych handlowych, jak również zawierają wzory oraz rysunki techniczne produktów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki, odkrycia, know-how i prawa własności intelektualnej. Informacje te przeznaczone są wyłącznie dla Odbiorcy i wyłącznie w celach związanych z zakupem towaru oferowanego przez Dostawcę.
 2. Odbiorca nie może podawać do wiadomości publicznej, udostępniać osobom trzecim, ani korzystać z informacji przekazanych przez Dostawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie Dostawca musi zwrócić wszystkie informacje wraz z nośnikami danych, na których one się znajdują, jak również natychmiast zniszczyć ich kopie. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
 3. Odbiorca musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Dostawcę osobie trzeciej. Odbiorca nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, członków organu, pracowników czy też współpracowników Odbiorcy będzie uważane za naruszenie warunków przez Odbiorcę.
 4. Oferowane przez Dostawcę towary oraz wszelkie dokumenty i informacje ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności.

 

§ 12.  PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

 1. Odbiorca uznaje, że Dostawca jest wyłącznym właścicielem lub uprawnionym w Polsce do wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) związanych z produktami, projektami, procesami, prezentacjami, opiniami, grafikami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, bazami danych, broszurami i katalogami, obejmujących w szczególności wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, prawa ochronne na wzory wspólnotowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy Handlowej albo współpracy handlowej Stron (zwane łącznie „Własnością Intelektualną”).
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie także do rysunków, kalkulacji, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Odbiorcy w trakcie współpracy handlowej. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych ze współpracą handlową i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian wyglądu zewnętrznego towaru albo opakowań, które stwarzałyby możliwość uznania Odbiorcy lub osoby trzeciej za producenta towaru, jak i usuwania znaków towarowych Dostawcy albo grupy Dostawcy z towaru lub nanoszenia oznaczeń na Odbiorcę.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Odbiorca nie jest uprawniony do korzystania z Własności Intelektualnej, chyba że Dostawca udzieli mu na to licencji.
 4. Dostawca może udzielić Odbiorcy licencji na korzystanie z Własności Intelektualnej przy tworzeniu ofert sprzedaży nabytych od Dostawcy towarów, oraz przy reklamie lub promocji, jednakże w tym celu Odbiorca zobowiązany jest przedstawić Dostawcy do uprzedniej akceptacji pełen scenariusz takich ofert, reklam lub promocji, w tym jej warunki i całościowy sposób prezentowania Własności Intelektualnej, a także następnie przedstawiać każdą planowaną zmianę scenariusza. Dostawca w terminie 7 dni od otrzymania takiego scenariusza (lub planu jego zmiany) może go zaakceptować, przesyłając akceptację na adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej Odbiorcy (milczenie Dostawcy nie stanowi wyrażenia akceptacji), tym samym udzielając Odbiorcy niewyłącznej licencji, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby przeprowadzenia jedynie działań objętych scenariuszem przedstawionym Dostawcy do akceptacji, na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Własności Intelektualnej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Własności Intelektualnej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie przyjmują, że to pole eksploatacji nie obejmuje wytwarzania przez Odbiorcę towarów z aktualnej oferty handlowej Dostawcy ani podobnych, lecz jedynie egzemplarzy zawierających wizerunek takich towarów;

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Własność Intelektualną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)     w zakresie rozpowszechniania Własności Intelektualnej w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Własności Intelektualnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 4, ma co do zasady charakter nieodpłatny, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca może domagać się od Odbiorcy opłaty licencyjnej w wysokości rynkowej. Nieuiszczenie przez Odbiorcę opłaty licencyjnej skutkuje brakiem udzielenia licencji lub wygaśnięciem licencji już udzielonej. 
 2. Odbiorca, wykorzystując Własność Intelektualną, zobowiązany jest do zamieszczenia właściwych symboli informujących o rejestracji praw oraz informacji o podmiocie posiadającym prawa na własność.
 3. Jeżeli osoba trzecia naruszy Własność Intelektualną, Odbiorca bezzwłocznie powiadomi o tym Dostawcę na piśmie i będzie współdziałał z Dostawcą w celu usunięcia naruszeń.

 

§ 13.  PROCEDURA ZMIANY OWS:

 1. Dostawca ma prawo do zmiany OWS w każdym z następujących przypadków i przyczyn:

1)    zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Dostawca jest prawnie zobowiązany do zmiany OWS lub też taka zmiana jest wskazana;

2)    wydano wyrok sądowy albo decyzję administracyjną albo inne orzeczenie jeżeli OWS zawiera postanowienia analogiczne lub zbliżone do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji lub orzeczenia wymagają zmiany OWS lub też taka zmiana jest wskazana;

3)    wydano urzędową lub sądową rekomendację, interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej OWS i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany OWS (lub też taka zmiana jest wskazana), której celem jest dostosowanie treści OWS do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów;

4)    zmiana w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Dostawcę (zwłaszcza systemów składania i realizacji zamówień), usprawniająca ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią OWS i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia lub też taka zmiana jest wskazana;

5)    konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w OWS nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień;

6)    uzupełnienie postanowień OWS w związku z występującymi problemami zgłaszanymi przez Partnerów Handlowych;

7)    zmiany organizacyjne u Dostawcy albo zmiany sytuacji rynkowej;

8)    zmiana warunków rynkowych stosowanych przez podwykonawców z pomocy których korzysta Dostawca (np. zmiana stawek na rynku przesyłek kurierskich);

9)    wprowadzenie nowych funkcjonalności, w tym np. w sposobie realizowania zamówień u Dostawcy;

10)  rozszerzenie oferty produktowej Dostawcy wymagające dostosowania zapisów OWS;

11)  zmiana Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymagająca uwidocznienia w treści OWS lub zmiany w zakresie klauzuli informacyjnej opracowanej w oparciu o przepisy RODO;

12)  zmiana polityki Emak Group;

13)  umiejscowienie w treści OWS części postanowień dotychczas objętych umowami handlowymi albo załącznikami do tych umów;

14)  zmiany związane z Własnością Intelektualną w Emak Group, w tym zakresu udzielonych licencji;

15)  zmiana kwalifikacji Dostawcy w zakresie definicji mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

16)  inna ważna przyczyna uzasadniona przez Dostawcę.

 1. Zmiana OWS następuje z poszanowaniem art. 3841 kodeksu cywilnego poprzez publikację zmienionych OWS na stronie Internetowej www.victus.pl/OWSPH ze wskazaniem daty obowiązywania zmienionych OWS. Taki sposób publikacji poczytuje się za łatwo dostępny dla Odbiorców i umożliwiający przechowywanie oraz odtwarzanie OWS przez Odbiorców.
 2. Odbiorca nie akceptujący zmienionej treści OWS, który zawarł z Dostawcą umowę handlową, może wypowiedzieć umowę handlową w najbliższym terminie wypowiedzenia w niej wskazanym. Odbiorca nie akceptujący zmienionej treści OWS, który nie zawarł z Dostawcą umowy handlowej może zrezygnować ze współpracy handlowej z Dostawcą.
 3. Powyższy tryb wskazany w ust. 1-3 powyżej, stosuje się odpowiednio do ewentualnych załączników do OWS, wprowadzania nowych załączników do OWS, wydania nowego wzorca umownego.

 

§ 14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W przypadku ewentualnej bezskuteczności, nieważności albo niewykonalności poszczególnych postanowień niniejszych OWS pozostałe postanowienia niniejszych OWS oraz zawartych na ich podstawie Umów  Handlowych pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne, nieważne albo niewykonalne zastąpione zostaną innymi skutecznymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.
 2. Wyłącznie właściwe dla zamówień dokonywanych w oparciu o OWS jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wyraźnie wyłącza się zastosowanie przepisów o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG – Konwencja Wiedeńska Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) i polskich przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.
 3. Sprawy sporne wynikłe z umów sprzedaży/dostawy, zamówień albo innych relacji Stron do których znajdują zastosowanie niniejsze OWS, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Dostawcy.