Razem (brutto): 0,00 zł

Regulamin Promocji

„Raty 0%

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „Raty 0%” (dalej jako „Promocja”).

§ 2

Organizator promocji

Organizatorem Promocji jest „VICTUS-EMAK” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej 37, 61-619 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044126, o kapitale zakładowym w wysokości 10 168 000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-09-85-572, BDO 000003829, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej ,,VICTUS”, który jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcą, a jednym z Partnerów, z którymi współpracuje na podstawie odrębnych umów.

 

II. Warunki promocji

§ 3

Okres trwania promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2022 r. i trwa do dnia 30.06.2022 r.

§ 4

Uczestnictwo w promocji

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu zgodnie z warunkami Promocji zawartymi w niniejszym regulaminie („Uczestnik”).

§ 5

Szczegóły promocji

1. W ramach Promocji każdy Uczestnik, który dokona zakupu produktów marki OLEOMAC, VICTUS,
OM-LINE, IKRA oraz HOZELOCK o wartości od 500 zł może skorzystać z Kredytu Ratalnego 0%.

2. Uczestnik Promocji zawrze umowę o kredyt konsumencki na zakup produktu objętego Promocją, w ramach której odstąpiono od naliczania kosztów kapitału, z jednym ze współpracujących z VICTUS bankiem, tj.:

 1. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, KRS nr 0000305178
 2. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, KRS nr 0000039887,
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, KRS nr 0000006421

pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Uczestnika przez bank.

3. Dostępność oferty ratalnej uzależniona jest od warunków określonych przez banki.

4. Umowa kredytu, który finansuje zakup produktów objętych Promocją może zostać zawarta na okres 10 miesięcy (na wszystkie produkty objęte promocją) lub 11-24 miesiące (wyłącznie na traktorki Oleo-Mac).

 

5. Parametry umowy kredytu:  rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 0%; całkowita kwota kredytu: 1500 zł; całkowita kwota do zapłaty: 1500 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym odsetki: 0 zł, prowizja 0 zł, opłata za ochronę ubezpieczeniową w pakiecie podstawowym 0 zł); spłata w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 0% (stopa stała); kwota raty miesięcznej: 150zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. 6. Maksymalna wysokość pojedynczego kredytu konsumenckiego udzielonego przez bank nie może przekroczyć 30 tyś zł.

 

6. Sprzedaż promocyjna o której mowa w niniejszym regulaminie prowadzona jest u wybranych dealerów sieci VICTUS.

7. Punkty należące do sieci dealerskiej VICUTS są umocowane do zawierania w imieniu Alior Bank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z osobami fizycznymi umów kredytu oferowanych przez te banki oraz dokonywania czynności faktycznych związanych z zawieraniem tych umów.

§6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Victus w terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji.

2. Negatywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Victus. O wyniku postępowania reklamacyjnego Victus pisemnie powiadomi Klienta.

§7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest VICTUS-EMAK Sp. z o.o. ul. Karpia 37, 61619 Poznań  posiadająca NIP 972-09-02-729,  którym możesz kontaktować się pod adresem e-mailowym: iodo@victus.pl;

2. Dane osobowe Użytkownika, za jego uprzednią zgodą, są przekazywane do Partnerów i Banków w związku ze złożeniem przez Użytkownika wniosku o udzielenie kredytu.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Victus dostępne są pod adresem: www.victus.pl/dane-osobowe.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Victus: tel: +48 61 828 68 00, e-mail: iod@victus.pl.

5.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wzięcia udziału w Promocji oraz wszelkich czynności związanych z Promocją, w tym reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO); oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art.6 ust.1. lit. a RODO.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów.

7.   Uczestnik Promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom badającym opinie o zadowoleniu z zakupu w sklepie www.victus.pl, jeżeli została wyrażona zgoda. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12.  Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Victus. Mogą być zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu do kontaktu z kurierem, nr PESEL, dane dowodu tożsamości użytkownika.

13.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Promocji, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

§8

Postanowienia końcowe

1. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Victus nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

3. Victus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:

 1. w siedzibie VICTUS
 2. na stronie internetowej www.victus.pl

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:

 1. regulamin udzielania kredytów ratalnych Alior Bank S.A.
 2. regulamin udzielania kredytów ratalnych Credit Agricole S.A.
 3. regulamin udzielania kredytów ratalnych BNP Paribas Bank Polska S.A.

8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że organizator promocji postanowi inaczej.

9. Promocją objęty jest wyłącznie towar znajdujący się na stanie sklepu.